Vad är Psoriasisregistret?

PsoReg är det svenska nationella kvalitetsregistret för systembehandling av medelsvår till svår psoriasis, i drift sedan 2006, . Registrets syfte är att förbättra psoriasisvården. Fokus ligger på patientsäkerhet samt jämlik och effektiv vård. Registret bidrar även till kvalitetshöjning genom att man kan göra jämförelser mellan klinikernas sätt att handlägga patienter. I PsoReg finns flera tusen patienter registrerade vilket är ett bra underlag för att förbättra vården samt en värdefull information som har används för forskning inom ämnet psoriasis. Registreringen har gjort det möjligt att följa utfall av behandlingen på patient-, klinik-, region- och nationell nivå.

Patienter som registreras i PsoReg behandlas med syntetiska (exempelvis Metotrexat) eller biologiska systemläkemedel. PsoReg ser hela människan och hjälpar till att uppmärksamma eventuell samsjuklighet samt levnadsvanors betydelse för din psoriasis och för effekten av behandlingen. Mer info om PsoReg hittar du under www.psoreg.se/information-till-patienter.

Vill du kontakta registerhållaren för att ha ett registerutdrag eller få dina uppgifter borttagna gör du det via supportmailen support.rcnorr@regionvasterbotten.se. Din vårdgivare är lokalt personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in och lämnas till registret.

För patienter med medelsvår till svår psoriasis har behandlingen genomgått en närmast revolutionerande utveckling under det senaste decennier. Data från kvalitetsregister har betytt mycket för att driva utvecklingen framåt. Socialstyren konstaterar att det föreligger fortfarande underbehandling samt bristande uppföljning av patienter med svår psoriasis. PsoReg är ett bra redskap för att ytterligare utveckla vården och används bland annat av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i detta syfte.

Centralt personuppgiftsansvarig är Regionsstyrelsen för region Västerbotten, Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå.

Registerhuvudman är Västerbottens läns landsting.

Senast uppdaterad: