Dina rättigheter

Dina rättigheter som registrerad i PsoReg

• Din medverkan i kvalitetsregister är frivillig och påverkar inte den vård du får.

• Om du inte vill att dina uppgifter registreras, vänd dig till den vårdenhet du besökt.

• Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret.

• Du kan begära rättelse om dina uppgifter inte hanteras enligt GDPR (dataskyddsreglerna inom EU).

• Du har rätt till skadestånd om dina uppgifter hanteras i strid med GDPR.

• Du har rätt att få veta vem som haft åtkomst till dina uppgifter i registret.

• Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att behandlingen av uppgifter om dig begränsas. Detta gäller under den tid som andra invändningar bedöms. Begränsning innebär att kvalitetsregistret inte får göra något med uppgifterna om dig mer än att fortsätta lagra dem.

• Du har rätt att få mer information om registret och hur det används för att förbättra vården.

• Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till centralt personuppgiftsansvarig.

Sekretess

Dina uppgifter omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig endast får lämnas ut från registret om det står klart att du inte lider men om uppgiften lämnas ut.

Senast uppdaterad den 6 juni, 2020.