Vad är Psoriasisregistret?

PsoReg är det svenska nationella kvalitetsregistret för systembehandling av medelsvår till svår psoriasis, i drift sedan 2006. Registrets syfte är att förbättra psoriasisvården. Fokus ligger på patientsäkerhet samt jämlik och effektiv vård. Registret bidrar även till kvalitetshöjning genom att det möjliggör jämförelser mellan klinikernas sätt att handlägga patienter. I PsoReg finns flera tusen patienter registrerade vilket ger ett bra underlag för att förbättra vården.  samt en värdefull information som kan användas för forskning inom ämnet psoriasis. Registret ger möjlighet att följa utfall av systembehandlingen på patient-, klinik-, region- och nationell nivå.

I PsoReg registreras patienter som behandlas med syntetiska (exempelvis Metotrexat) eller biologiska systemläkemedel. De uppgifter som samlas in i registret hjälper till att uppmärksamma eventuell samsjuklighet samt levnadsvanors betydelse för din psoriasis och för effekten av behandlingen. Mer information om PsoReg hittar du under www.psoreg.se/information-till-patienter.

Vill du kontakta registerhållaren för att få ett registerutdrag eller få dina uppgifter borttagna gör du det via supportmailen support.rcnorr@regionvasterbotten.se. Din vårdgivare är lokalt personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in och lämnas till registret.

Behandlingen för patienter med medelsvår till svår psoriasis har genomgått en närmast revolutionerande utveckling under det senaste decenniet. Data från kvalitetsregister har betytt mycket för att driva utvecklingen framåt. Socialstyren konstaterar att det fortfarande föreligger underbehandling samt bristande uppföljning av patienter med svår psoriasis. PsoReg har således blivit ett  bra redskap för att ytterligare utveckla vården. Registret har kommit till nytta för både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i utvecklande av de nationella riktlinjerna och behandlingsrekommendationer för psoriasis.

Centralt personuppgiftsansvarig är Regionsstyrelsen för Region Västerbotten, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå.

Registerhuvudman är Region Västerbotten.

Senast uppdaterad den 21 oktober, 2020.